Kategorie a hledání
Kategorie a hledání
Kategorie produktů
Můj účet
Kategorie a hledání

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudebnivychova.cz,
jehož provozovatelem je:  Martin Vozar se sídlem: Bezručova 421/22, 741 01 Nový Jičín, IČO: 73932191, DIČ: CZ7611277894, tel: 739 921 082, e-mail: Martin8888@seznam.cz.
Bankovní spojení: 1872119193/0800 Česká spořitelna a. s.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele)  a kupujícího (zákazníka). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.hudebnivychova.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,  že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Základní charakteristika nabízeného zboží: učebnice a pracovní sešity, výukové pomůcky, noty, dárkové předměty a další produkty s hudebními motivy.

 
1. Práva a povinnosti prodávajícího

1.1. Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím internetového obchodu, emailové pošty, telefonicky nebo písemně. Prodávající potvrdí přijetí objednávky.

1.2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně chybná a také si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky pozastavit, pokud zákazník  nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.  1.3. Závazné objednávky jsou vyřizovány do 14 dnů (běžně doručujeme do 5 pracovních dnů). V případě delší dodací lhůty bude zákazník předem informován o termínu dodání.
1.4. Prodávající se také zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, využije pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
1.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu nebo dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu či obchodní podmínky.
1.6. Kupující bere na vědomí právo prodávajícího požadovat dodatečné potvrzení objednávky. Pro vyloučení pochybností je uvedeno, že pokud kupující nepotvrdí objednávku do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku na dodatečné potvrzení, má prodávající právo na odstoupení od uzavřené smlouvy.

1.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky kupujícího, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


Zboží je zákazníkovi dodáváno:

1. Českou poštou na dobírku. Cenu zákazník zaplatí při převzetí zásilky.
2. Českou poštou s úhradou na účet předem (školám na fakturu se splatnosti 14 dnů) 
3. Kurýrní přepravou na dobírku
4. Kurýrní přepravou s úhradou na účet předem (školám na fakturu se splatnosti 14 dnů)
5. Osobní odběr, zákazník zaplatí v hotovosti při převzetí zboží na adrese provozovny:

Martin Vozar, Bezručova 421/22, 741 01 Nový Jičín
S ohledem vyšší ceny poštovného za zásilky větších rozměrů může prodejce navrhnout zákazníkovi jiný (levnější) způsob přepravy. Tuto možnost prodejce nabídne v případě, pokud si zákazník objedná předmět delších rozměrů (například nástěnné tabule, notové stojany apod. s délkou nad 100 cm) a zadá způsob zaslání Českou poštou. Pokud zákazník potvrdí zaslání Českou poštou podle původní objednávky, bude mu účtována cena poštovného v uvedené výši. Poštovné je účtováno podle nejdelšího rozměru zásilky.
Při neodebrání zboží do 14 dnů bude objednávka po této lhůtě stornována.


2. Práva a povinnosti kupujícího (zákazník)

2.1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky.
2.2. Kupující uvede do objednávky fakturační údaje, pokud je zboží hrazeno na fakturu. 
2.3. Kupující se zavazuje odebrat a zaplatit závazně objednané zboží. Cena zboží je uvedena cena včetně DPH.
2.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
2.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
2.6. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží předem společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
2.7. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
2.8. Po předchozí dohodě nakupujícího s prodávajícím lze domluvit i jinou dobu splatnosti. 
2.9. Ke každému zboží je přiložena faktura nebo dodací list s datem zakoupení. Případný rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím je zákazník povinen sdělit prodávajícímu co nejdříve, nejpozději do tří dnů od přijetí zásilky. 
2.10. V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady na přepravu zboží.
2.11. Za předpokladu, že kupující bude trvat na opakovaném doručení zboží, které jeho vinou nebylo dodáno, zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
2.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a že neshledává na zboží zjevné vady. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
2.13. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, při vytváření objednávky či dalších případech, uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

3. Cena zboží

3.1. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.hudebnivychova.cz jsou konečné  a platné ke dni podání objednávky. Cena zboží je uvedena včetně DPH.
3.2. Množstevní slevy  se vztahují pouze na uvedené zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat s jiným zbožím.
3.3. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy to prodejce uzná za vhodné, zejména s ohledem na rozsah objednávky kupujícího a celkovou výši kupní ceny, je prodejce oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohové faktury.
3.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
3.5. Prodávající je plátce DPH.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ode dne jejího uzavření až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží, a to bez udání důvodu.
4.2. Je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit ode dne uzavření smlouvy až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo jeho části, a to bez udání důvodu.
4.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení odesláno prodávajícímu poslední den lhůty.
4.4. Kupující uplatní své právo odstoupit od smlouvy
a) zasláním na emailovou adresuMartin8888@seznam.cz,
b) zasláním písemně na kontaktní adresu prodávajícího Martin Vozar, Bezručova 22, 74101 Nový Jičín
4.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající zaplacenou kupní cenu za zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude prodávajícímu vráceno zboží anebo věrohodným způsobem doloženo jeho odeslání prodávajícímu.
4.6. Společně s kupní cenou vrátí prodávající kupujícímu i související náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.
4.7. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to zasláním na adresu prodávajícího Martin Vozar, Bezručova 22, 74101 Nový Jičín nebo předáním osobně navýše uvedené adrese - po předchozí telefonické domluvě.
4.8. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno prostřednictvím držitele poštovní licence.
4.9. Zaplacená kupní cena a související náklady budou kupujícímu vráceny zasláním částky na účet kupujícího.
4.10. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, pokud možno ve stavu, v jakém jej převzal, úplné a s kompletní dokumentací, čisté a nepoškozené a bez známek opotřebování a pokud možno v originálním obalu.
4.11. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží nekompletní anebo bude znečištěno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno nebo jinak znehodnoceno, vzniká kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení snížení hodnoty zboží oproti kupujícím zaplacené kupní ceně, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

4.12. Kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případech uvedených v právních předpisech (zejména zboží upravené podle požadavků kupujícího, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží dodané v uzavřeném obalu, které bylo vyňato a z hygienických důvodů jej nelze vrátit). Odstoupení od smlouvy z jiného důvodu tím není dotčeno.
4.13. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím, nebo její části, pokud není možné z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží v dodací lhůtě, případně v dohodnuté dodací lhůtě, nebo se zboží již nevyrábí, resp. nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
4.14. Při účinném odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku již uhrazené kupní ceny a to převodem na účet kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

5. Závěrečné ustanovení

5.1. Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v nabídce internetového obchodu www.hudebnivychova.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
5.2. Kupující bere na vědomí, že použité obrázky u jednotlivého zboží mohou být ilustrační.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část v následujících případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) zboží je opatřeno zjevnou slovní nebo číselnou chybou, zejména pokud jde o jeho kupní cenu nebo množství (cena za jednotku neodpovídá ceně, za kterou je zboží obvykle nabízeno).
5.4. Ruší-li prodávající objednávku kupujícího, vždy o tom kupujícího vyrozumí.

5.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5.6. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.
5.7. Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2020. Jsou k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.hudebnivychova.cz  

Informace o pravidlech EET:
Dle zákona se povinost registrace tržby v EET systému a povinnost vydání účtenky zákazníkovi vztahuje v případech platby hotově, platby kartou (kterou v našem eshopu nevedeme).
V případě dobírky českou poštou nebo jiným dopravcem se EET vztahuje na platby, které jsou přepravní službou doručovány na adresu osobně nebo formou složenky (tuto možnost náš obchod až na výjímky nevyužívá).
EET registrace platby a vydání EET účtenky se  DLE ZÁKONA NEVZTAHUJE  na platby přímo na účet, a nebo na platby dobírkou - poštou zasílané na účet (tento způsob standardně využíváme od založení obchodu).
Z toho důvodu objednávky z eshopu - placené platbou převodem nebo na dobírku - v balíčku EET účtenku neobsahují - neboť se na ni EET NEZVTAHUJE! V balíčku i nadále obdržíte standardní tištěnou daňovou fakturu se všemi náležitostmi dle zákona.
Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím jsou věcně a místně příslušné soudy v České republice. Je-li kupujícím spotřebitel, může se rovněž obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Vozar, IČO 73932191 se sídlem Bezručova 421/22, 741 01 Nový Jičín, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bezručova 22, 741 01 Nový Jičín
email: Martin8888eznam.cz
telefon: 739 921 082

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

         1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

         2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

         3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.  Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly, zálohováním, uzamčením prostor.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.